Držíme v rukou klíč k neporušení povinnosti revize elektrických zařízení


Jaké volí kvalifikovaní technici ověřené spoleÄnosti metody pro to, aby si ověřili bezpeÄnost elektrických spotÅ™ebiÄů, elektrického ruÄního nářadí i dalších elektrických zařízení? Jsou to metody, které jsou úÄinné a velmi jednoduÅ¡e a rychle proveditelné. Elektroinstalace v objektu, který je využíván k bydlení i k podnikání, zreviduje tým pracovníků, kteří jsou ve svém oboru jako doma. Cílem je zabezpeÄit ochranu pÅ™ed úrazem elektrickým proudem. A v neposlední Å™adÄ› revize výchozí a pravidelné pÅ™ispívají k zajiÅ¡tÄ›ní podmínek ochrany proti požáru.

Perfektně se orientujeme v technické dokumentaci i reálném prostoru

Bez ohledu na to, zda elektrické zařízení vlastníte, nebo zda ho máte v pronájmu k užívání, je nutno zabezpeÄit povinná kritéria. Kontroly různorodých spotÅ™ebiÄů a elektrických rozvodů musí fyzická i právnická osoba zabezpeÄit pÅ™ed jejich použitím, pÅ™i zjiÅ¡tÄ›né závadÄ› i pÅ™i pravidelných revizích. UÄiňte krok správným smÄ›rem. A oslovte firmu, která si je vÄ›doma vÅ¡ech podmínek, které jsou zárukou důvÄ›ryhodné kontroly.